• over

 • De Bergse Zonnebloem
 • Ons onderwijs
 • Dalton
 • Praktische Informatie
 • Organisatie
 • Schoolregels
 • Verlengde leertijd
 • Nieuwe ouders
 • Ouders/verzorgers op school
 • Schoolkeuze voortgezet onderwijs
 • Privacy op school
 • Klachten en vertrouwenspersoon
 • Praktische Informatie

   

  Continurooster

  Op De Bergse Zonnebloem wordt gewerkt met een continurooster. Alle leerlingen blijven tussen de middag op school en eten hun lunch in hun eigen klas.

  • Er is een duidelijke, dagelijkse vaste structuur waarbij de kinderen zich prettig voelen.
  • U kunt uw agenda met uw eigen werkzaamheden goed plannen.
  • Uw kinderen hoeven niet tussentijds opgehaald en gebracht te worden.
  • Het gezamenlijke eten met de overblijfkracht vormt een extra sociaal element gedurende het dagprogramma op school.
  • De kinderen spelen een half uur onder toezicht van overbijfkrachten en stagiaires op het schoolplein.

  Voor het overblijven wordt een vergoeding van 80 euro per jaar gevraagd. Bij de start van het schooljaar ontvangt u een formulier overblijfcontract. Het rekeningnummer voor het overmaken van overblijfgeld is: NL02 RABO 0118 2165 38 ten name van Stichting BOOR inzake de Bergse Zonnebloem

   

  Schooltijden Elektroweg

  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 15.00 uur

  Woensdag
  Inloop 08.20 uur | Start lessen 08.30 uur | Einde lessen 12.30 uur

   

  Ziekmelden

  Helaas komt het weleens voor, dat uw kind ziek is. Het is de bedoeling, dat u uw kind 's morgens tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch ziek meldt op school of via de basisschool app van de Bergse Zonnebloem. U kunt ons bereiken op 010-4181977​.

  Is uw kind afwezig en heeft u dit niet gemeld, dan wordt u door de school gebeld.

   

  Verlofregeling

  Aanvraag extra verlof:

  • Aanvraag verlof tot en met 10 schooldagen
  • Aanvraag verlof 10 schooldagen en meer
  • Beleidsregel van het ministerie van onderwijs mbt verlof

  ​Documenten zijn beschikbaar op onze website onder het kopje downloads:

  Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind. Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenoemde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van 'gewichtige omstandigheden' (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/ of leerling).


  Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:

  • goedkopere vakanties buiten het seizoen;
  • het ophalen van familie;
  • meereizen met anderen;
  • familiebezoek in het buitenland;
  • tickets al gekocht;
  • geen tickets meer verkrijgbaar in vakantieperiode;
  • vakantiespreiding;
  • verlof voor een ander kind uit het gezin;
  • andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;
  • eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;
  • kroonjaren;
  • sabbatical;
  • wereldreis;
  • soortgelijke redenen.

   

  Scholen mogen wel extra verlof toekennen voor:

  • verhuizing: maximaal één schooldag;
  • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal tien schooldagen;
  • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: in Nederland maximaal twee schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal één schooldag. In het buitenland maximaal vijf schooldagen. Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);
  • bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad: maximaal tien schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
  • bij overlijden van bloed- of aanverwant:

   - In de eerste graad maximaal vijf schooldagen;
   
- In de tweede graad maximaal twee schooldagen;

   - In de derde en de vierde graad maximaal één schooldag;

   - In het buitenland: eerste t/m vierde graad maximaal vijf schooldagen.

   Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
  • bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

  Voor "aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen", gebruik u het formulier "aanvraag extra verlof tot en met tien extra schooldagen". Dit formulier levert u in op school. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen.

  Het aanvragen van elf schooldagen of meer extra verlof, verlopen via de leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de leerplichtambtenaar. In dergelijke gevallen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs (pdf).

  Dien het verzoek zeker acht weken van tevoren in. U krijg na het indienen van het verzoek binnen zes weken schriftelijk bericht.

  Let op: De regels rond extra verlof gelden niet voor religieuze feestdagen.

  Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Met 'religieuze feestdagen' wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen.
  • Bij evenementen van religieuze aard mag een kind met toestemming thuisblijven.
  • Per evenement mag u uw kind maximaal twee aaneengesloten dagen van school houden. Dit moet u minimaal twee dagen van tevoren aan uw schooldirecteur doorgeven. 

  Voor wie geldt dit?

  
De uitzondering in de Leerplichtwet in verband met religieuze feestdagen, geldt voor alle geloofsovertuigingen en alle stromingen daarbinnen. Dat geldt ook voor christelijke stromingen waarbij Pasen en Pinksteren op andere dagen vallen dan de nationale feestdagen, en islamitische stromingen die op verschillende dagen starten met bijvoorbeeld het Suikerfeest.

  Let op: deze uitzondering geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/ culturele gebeurtenissen vormen geen basis voor tijdelijke vrijstelling, tenzij opgenomen in de Nederlandse nationale feestdagen. Neem bij twijfel contact op met school.

  De meest actuele informatie m.b.t. verlof vindt u op de website van de gemeente Rotterdam onder het kopje leerplicht.

   

  Vakanties schooljaar 2022-2023

  Herfstvakantie zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
  Kerstvakantie vrijdag 23 december 2020 t/m zondag 8 januari 2023
  Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
  Paasvakantie vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
  Meivakantie maandag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
  Hemelvaartvakantie donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023
  Pinkstermaandag maandag 29 mei 2023
  Zomervakantie zaterdag 8 juli t/m zondag 19 augustus 2023
     


  Studiedagen (alle leerlingen vrij) 

  • Dinsdag 13 september 2022
  • Donderdag 24 november 2022
  • Maandag 6 maart 2023
  • Dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni 2023

   

  Teamdag (alle leerlingen vrij)

  • Vrijdag 23 juni 2023

   

  Andere dagen voor in uw agenda

  Maandag 5 december 12:30 uur uit (Sinterklaas)
  Donderdag 22 december 12:30 uur uit
  Vrijdag 7 juli 12:30 uur uit

   

   

  Schoolkosten Schooljaar 2022-2023

  Voor het schooljaar 2022-2023 vragen wij ouders een vrijwillige financiële bijdrage te geven voor het schoolfonds, de overblijf en voor de kunstlessen in het KWT programma. 

   

  De schoolkosten op een rijtje 

  Voor het schooljaar 2022-2023 vragen wij ouders een financiële bijdrage te geven voor het schoolfonds, de overblijf en voor de kunstlessen in het KWT-programma. Ouders ontvangen bij de start van het nieuwe schooljaar de rekeningen via WISCOLLECT. 

  Het heeft de voorkeur wanneer betalingen met WISCOLLECT worden voldaan. Voor uw en onze administratie is dit systeem overzichtelijk en kunnen er geen foute boekingen worden gemaakt. De rekeningen worden in augustus/september per mail verstuurd naar het mailadres van een van de ouders of verzorgers. 

   

  Schoolfonds

  Het schoolfonds voor 2022 - 2023 bedraagt € 55.

  NL 89 INGB 000 056 10 18  

  Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem 

  o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep(en) 

   

  Overblijfvergoeding

  De overblijfvergoeding voor 2022-2023 bedraagt € 80.

  Berekekening vergoeding voor de overblijf bij instroom.

  PERIODE DATA BEDRAG
  1e 1 september - 15 november € 80
  2e 16 november - 31 januari € 60
  3e 1 februari - 15 april € 40
  4e 16 april - 15 juni  € 20
  5e 16 juni - 15 juli € 0

   

  NL02 RABO 011 821 65 38 

  Stichting BOOR INZ de Bergse Zonnebloem

  o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep(en) 

   

  Bijdrage voor de kunstlessen in het programma KWT

  Voor de door u toegezegde bijdrage ontvangt u een rekening.

  NL02 RABO 011 821 65 38 

  Stichting BOOR INZ de Bergse Zonnebloem

  o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep(en) en de code KWT 22231

   

  Rekeningen kunnen in twee termijnen worden betaald.